Historie

Aure gamle kommunehus

Aure gamle kommunehus lå rett ved tunnelinngangen i sentrum og måtte bort derfra etter pålegg fra veivesenet. Folk i Aure har vært opptatt av skjebnen til huset og forslag fra sanering til bruk som kulturhus har versert.


I oktober 2000 tok Lånna Kunst og Handverkslag initiativ for å bevare huset med en henvendelse til Aure kommune med ønske om bevaring og samtidig interesse for bruk av huset under bestemte forutsetninger. Det ble samtidig dannet ei gruppe i Lånna som skulle være pådrivere overfor kommunen i denne saken.

Det ble gjort vedtak i Oppvekst og Kulturutvalget 20.11.00, og i kommunestyret 14.12.00 om at huset skulle flyttes til tomt ved Aure gamle prestegard, hvor Lånna har lokaler i dag, og bevares etter antikvariske retningslinjer.
Før flytting skulle beskrivelse for tiltaket godkjennes av fylkeskonservator og lokale bygningsmyndigheter.


Den 03.09.01 mottok Lånna et brev fra Aure kommune v/ordføreren med opplysning om at kostnadene hadde blitt større enn forventet etter at anbud på flytting og restaurering var innhentet, og dette ville kunne føre til at prosjektet ikke kunne gjennomføres i kommunens regi og at huset måtte rives. Som et alternativ ønsket kommunen å vurdere at Lånna tok over huset og foresto flytting og restaurering. Vi skulle da få disponere de 350.000kr som var avsatt til formålet og gratis tomt.


20. september ekstraordinært medlemsmøte i anledning saken! Vedtak om å ta over huset på visse vilkår.


Formannskapmøte 5.12. og kommunestyremøte 13.12.01 vedtok å overdra Aure gamle kommunehus til Lånna Kunst og Handvekslag.