Årboka

2020


HISTORIA OM DET GAMLE KOMMUNEHUSET


Som den første kommunen på Nordmøre fikk Aure eget kommunehus i 1895. Dette var et par år etter at Valsøyfjord ble skilt ut som egen kommune, men mens Stemshaug ennå var en del av Aure.  Før den tid leide kommunen møterom rundt om i bygda, både i Skiphamnbukta og i Lurvika.


Etter at det i flere år hadde vært snakk om å bygge et kommunelokale der både herredsstyre og andre kunne holde møtene sine, vedtok Aure herredsstyre den 19. mars 1894 å sette ned en komité til: ”…å tage under overveielse og forberede opførelsen af et påtenkt kommunelokale for Aure herred. Komiteens medlemmer blev: Ole Ulfsnes (formann), Tore Engdal, Ole Ertvaag, Tollef Todal (ordfører den gang) og Johannes Kalland.”


Etter innhentet tilbud ble Lars Kvernberg og Arnt Tørset enstemmig vedtatt som entreprenører til en pris av kr 3.950,-. Herredsstyret avholdt sitt første møte i det nye kommunelokalet den 26. oktober i 1895. Her ble bl.a. Ole Ertvaag valgt som ny ordfører, med Tollef Todal som varaordfører.   

Byggekostnadene vedtok herredsstyret å dekke av kirkekassen med kr 4000,-. Dette ble forklart med at kirkekassen rådde over betydelige midler, hadde store årlige inntekter og at kirken var i god stand.  3 representanter fra «Nordbygden» la imidlertid ned innsigelse med begrunnelse at Nordbygden hadde satt fram krav om å få egen kirke, underforstått at pengene burde brukes til dette først. Ønsket om å få egen kirke var nok en medvirkende årsak til at Stemshaug ble skilt ut som egen kommune i 1914, før ny sammenslåing med Aure i 1965. Etter en del diskusjoner om lokalisering fikk Stemshaug sin egen kirke i 1908.


Til langt ut på 1930-tallet, før ungdomshuset «Skogvang» ble bygd, ble det nye kommunehuset også brukt av ungdomslaget, avholdslaget og losjen til møter og fester. 

Både kommunekassa, ligning, formannskapskontor, trygdekontor og etter hvert kommuneingeniør fikk kontorplass i kommunehuset. Under krigen holdt også forsyningskontoret til her.  Etter hvert som kommunene fikk flere nye oppgaver ble det trangt i det gamle kommunehuset, og den nedlagte skolen vis a vis ble tatt i bruk til trygde- og ligningskontor. Dette varte fram til nytt kommunehus – eller rådhus som det nå heter – ble tatt i bruk fra 1983. Etter at kommuneadministrasjonen og statlige kontorer flyttet inn i det nye rådhuset ble det gamle kommunehuset i noen år leid ut til butikkdrift. På det meste rommet huset tre forskjellige småbedrifter med tilsammen 5 kvinnearbeidsplasser.   


I Aure Historielags «Årbok 2010» er det tatt inn en artikkel skrevet av tidligere trygdesjef Guttorm Bugen (1906-1994), «Det gamle kommunehuset på Aure». Her finner vi en grundig beskrivelse og orientering om hvordan forholdene var den tida det ble besluttet å føre opp et eget kommunelokale, og utviklingen i årene fram til dagens rådhus ble tatt i bruk. Vil du vite mer om historien til det gamle kommunehuset vises det til denne artikkelen.

 

Aure kunst- og handverkslag tar over huset

Aure gamle kommunehus lå rett ved tunnel-inngangen i sentrum og måtte bort derfra etter pålegg fra veivesenet. Folk i Aure har alltid vært opptatt av skjebnen til huset, og det verserte flere forslag om alt fra sanering til bruk som kulturhus.

Lånna  kunst- og håndverkslag, som laget het da, syntes det var trist at «gammelkommun» (som huset etter hvert har blitt kalt) bare skulle saneres og fjernes.

I oktober 2000 tok Lånna Kunst- og Handverkslag initiativ med en henvendelse til Aure kommune med ønske om å ta vare på huset som en del av Aures historie, og som lokale for lagets aktiviteter.

Det ble gjort vedtak i Oppvekst og Kulturutvalget 20.11.00, og i kommunestyret 14.12.00 om at huset skulle flyttes til tomt ved Aure gamle prestegard, og bevares etter antikvariske retningslinjer.

Den 03.09.01 mottok Lånna et brev fra Aure kommune v/ordføreren med opplysning om at kostnadene hadde blitt større enn forventet etter at anbud på flytting og restaurering var innhentet, og dette ville kunne føre til at prosjektet ikke kunne gjennomføres i kommunens regi og at huset måtte rives.

Som et alternativ ønsket kommunen å vurdere at Lånna tok over huset og foresto flytting og restaurering. Vi skulle da få disponere de 350.000kr som var avsatt til formålet og gratis tomt.


1. september hadde laget ekstraordinært medlemsmøte i anledning saken, og det ble gjort vedtak om å ta over huset på visse vilkår.
Formannskapmøte 5.12. og kommunestyremøte 13.12.01 vedtok å overdra Aure gamle kommunehus til Lånna Kunst og Handvekslag. På kjøpet fikk vi gratis tomt på «trekanten» bak Aure prestegard, ei flott plassering sammen med andre bevaringsverdige og verna hus.

 

Lørdag 9.mars 2002 – Flyttedag

Dette var en spesiell dag i Aure sentrum, og masse folk hadde møtt opp for å følge med på husets ferd. Veien mellom tunnelen og Aure bru var stengt fra kl 9 om morgenen og til huset ble plassert på tomta kl. 12. Aure Entrepenering hadde bygd en kjelke av stålbjelker under huset, på denne ble huset dratt langs veien av store maskiner fra Dagfinn Stormyr. Hele operasjonen gikk uten nevneverdige problemer, ikke ei rute ble knust - imponerende arbeid!

 

Etter flyttinga i mars sto det videre arbeidet med kommunehuset stille helt fram til september, delvis p.g.a. uklarhet om endelig plassering på tomta.

I løpet av høsten/vinteren 2002-2003 kom grunnmuren på plass, og huset ble jekket opp og trukket på plass ved hjelp av stålbjelker og rundstokker. Anledningen ble markert med gratulasjoner og blomster fra Aure kommune, og tale ved kunslagets daværende leder, Elsa Vik Eines.

 

Dugnadsarbeid

Etter mange år med stor dugnadsinnsats er huset restaurert og så langt som mulig ført tilbake til gammel stil. Allerede før flyttinga hadde vi en stor dugnad med å ta ned taket for å minske vekta på huset under flytteprosessen. 

 

Utvendig er huset malt og vinduer er restaurert. Taket er kommet på plass, huset har fått ny pipe, og det ene hjørnet som var råteskada er satt i stand.

"Blondene" oppunder tak og møner er også restaurert/kopiert. Inngangspartiet ble delvis tatt av under flyttinga, det er restaurert og satt på plass igjen. Vi har laga ny trapp i inngangspartiet, inkludert rullestolrampe, og uteområdet er rydda og grusa.

 

Innvendig har vi pussa opp 1 etg: I det største rommet som vi kaller storsalen, var det mange små rom da vi overtok huset. Vi rev ned alle lettvegger og har fått ett stort rom, slik det opprinnelig var.

Den andre enden av huset rommer lillesalen, nytt kjøkken og nytt våtrom/wc. Lillesalen er møblert med stoler og bord, og brukes som kafè ved ulike arrangementer.

I alle rom var opprinnelige tak, gulv og vegger dekket med diverse plater. Det ble det lagt ned en kjempejobb med å fjerne platene og trekke ut en million spiker. Vegger har blitt pusset, noen malt. I våtrom /wc er det lagt nytt panel og belegg på gulvet, samt nye dører. Kjøkkenet er restaurert med nytt panel på veggene, ny innredning og oppvaskmaskin for storkjøkken. Det er også gjort en stor innsats med å legge opp hele det elektriske anlegget i 1. etasje og opplegg til VVS. Dette ble gjort delvis som dugnad i samarbeid med lokalt næringsliv.

Så langt er første etasje omtrent ferdig, i 2. etasje har vi isolert mot taket i det største rommet. Planene for 2.etasje er at den skal romme verksted/møterom og kontor/arkiv, her gjenstår det en god del arbeid. Vi har også et ønske om å få gjort mer med uteområdet.


Et gammelt hus krever stadig vedlikehold, og det er masse å gjøre for de som måtte ha lyst til å være med å bidra til bevaring av dette flotte arvestykket.

Under hele flytte- og restaurerings-prosessen har vi blitt møtt med stor velvilje og støtte i form av både pengegaver, utført arbeid og konkrete gjenstander til huset, fra både Aure kommune, privatpersoner og lokalt næringsliv. Stor takk til alle bidragsytere!

 

Åpning

Huset ble gjenåpnet i 2010 med stor festivitas, med taler og gratulasjoner, danseoppvisning og musikkinnslag. Vi arrangerte ei litt annerledes kunstutstilling, «Min kunst», der medlemmene var invitert til å stille ut sin favorittkunst hjemmefra. Dette ble ei frodig og spennende utstilling som var svært godt besøkt.


Av aktiviteter i huset de siste 10 årene har sjølsagt kunstformidling i form av utstillinger og noen konserter, hatt hovedfokus. Ellers har vi arrangert kurs, aktivitetskvelder og loppemarkeder, samt all møtevirksomhet i forbindelse med drift av laget. I tillegg leier vi ut huset til publikum, og både vielser, konfirmasjoner, møter og jubileer har funnet sted i lokalene. Mange vet å sette pris på dette flotte husets spesielle atmosfære som ramme rundt familiebegivenhetene sine.


Aure kunst- og handverkslag har 25-årsjubileum i år. Dette ble markert i Aureveka i sommer med fotoutstilling i lokalene inne, og ved å kle huset utvendig med alle utstillingsplakatene våre gjennom disse åra. Koronaen begrenset oss litt, men det ble en fin feiring likevel. Dette jubileet, og Aure kunst- og handverkslag sin historie med kunst- og kulturformidling kommer vi tilbake til ved en senere anledning.


Vernepris

Aure kunstlag fikk Verneprisen for 2011 for sitt arbeide med istandsetting av «Gammelkommunehuset». Prisen besto av 15.000kr, en plakett og ærefull omtale fra Fortidsminneforeningen avd. Nordmøre.

 

Som ei avslutning på denne historiske oversikten syns vi teksten på diplomet fra Fortidsminneforeningen passer godt: «Kommunehuset i Aure er et klassisk enkelt bygg i sveitserstil med store takutstikk, utskårne bjelker, løvsagutskjæringer og krysspostvinduer. -huset utmerker seg som ei lita perle, hvor flytting og restaurering er gjort med omsorg og kunnskap.»

 

 

For Aure kunst- og handverkslag:

Olav Eines, Mette Leirdal, Synøve Fjell, Lena Bakken